konkurs na stanowisko Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:1/2018
  • Wydział:Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy
  • Miejsce pracyDom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu
  • StanowiskoKierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-01-11
  • Termin składania dokumentów2018-01-25
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, Ugoszczu 30, 87-522 Ostrowite z dopiskiem: „Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu”.
  • Miejsce składania dokumentówDom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu - sekretariat
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
   3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   4. wykształcenie wyższe oraz specjalizację w organizacji pomocy społecznej
   5. 5 – letni staż pracy w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej,
   6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
   7. nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. umiejętność gromadzenia i wykorzystywania informacji na temat funkcjonowania domu pomocy społecznej i potrzeb jego mieszkańców,
   2. znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
   3. umiejętność podejmowania decyzji,
   4. wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne,
   5. posiadanie predyspozycji, między innymi: odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, kreatywność (inicjatywa w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad osobami chorymi i niesamodzielnymi), komunikatywność, dyspozycyjność,
   6. bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23. sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. organizacja i realizacja zadań statutowych Domu w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu,
   2. organizacja, kierowanie i kontrola pracy podległego personelu w zakresie zapewnienia mieszkańcom Domu warunków do godnego życia, poczucia bezpieczeństwa, usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających, nadzór nad opracowywaniem rozkładu zajęć podległego personelu i nad jego przestrzeganiem, udział w opracowywaniu planów urlopów, ustalanie zastępstw na okres nieobecności, nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy podległych pracowników,
   3. ścisła współpraca z lekarzami, organizacja wizyt lekarza i kontaktu, wizyt specjalistycznych i opieki wspomagającej, opracowywanie potrzeb w tym zakresie,
   4. zapewnienie właściwych zajęć usprawniających, w tym organizacja i nadzór nad zajęciami rehabilitacyjnymi,
   5. organizacja w zakresie aktywizacji mieszkańców, poprzez dostęp do terapii zajęciowej oraz imprez kulturalnych, itp.,
   6. bieżąca obserwacja mieszkańców, w szczególności ich stanu zdrowia, utrzymywanie kontaktu z rodziną, opracowywanie potrzeb i zaleceń w tym zakresie, organizacja całodobowej opieki,
   7. podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu,
   8. zapewnianie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
   9. działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańców Domu, w miarę ich możliwości,
   10. opracowywanie Planów Indywidualnego Wspierania Mieszkańca,
   11. nadzór i kontrola nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji osobowej mieszkańców,
   12. prowadzenie bieżących oraz kompleksowych kontroli standardu usług świadczonych przez personel, zgodności z przepisami, wewnętrznymi regulaminami, instrukcjami i zarządzeniami, organizowanie i kontrola działań eliminujących lub ograniczających zagrożenia (w tym BHP, p. poż. przeciwdziałanie zakażeniom i infekcjom, itp.)
   13. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie sprawozdań z zakresu działalności,
   14. przygotowywanie ocen, analiz informacji oraz innych materiałów dotyczących funkcjonowania Domu w zakresie wskazanym powyżej,
   15. czuwanie nad stanem higieniczno-sanitarnym Domu, całego personelu oraz pomieszczeń,
   16. prowadzenie kontroli nad wydawaniem posiłków mieszkańcom Domu,
   17. inne zadania mające na celu zapewnienie wszechstronnej opieki i pomocy wszystkim mieszkańcom DPS.
   18. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu mająca na celu zapewnienie mieszkańcom Domu odpowiedniego poziomu świadczonych usług,
   19. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji Kierownika Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyj.w.
  • Lista wybranych kandydatówJustyna Gawryszewska
  • Uzasadnienie wyboruKandydat spełnił wymagania formalne i merytoryczne. Dotychczasowe doświadczenie gwarantuje realizację powierzonych zadań.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian