Dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu i Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie w 2019 roku

Zgodnie z Uchwałą nr 182/2012 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 3 grudnia 2012 r. Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu został wyznaczony jako jednostka właściwa do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę oleju opalowego, w imieniu i na rzecz następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

 1. Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu

Ugoszcz 30, 87 – 522 Ostrowite

NIP: 892-116-14-69

Tel./fax.: 54 270 11 33,

e-mail: kombatant30[at]idsl[dot]pl

www.dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info

 1. Zespół Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego
 2. Kościuszki 51, 87-500 Rypin

NIP 892-137-98-95

Tel/faks 54 280 20 65

e-mail:zs1[at]zs1rypin[dot]pl.
www.zs1[at]zs1rypin[dot]pl.

zwane dalej jednostkami organizacyjnymi powiatu.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem doDomu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczuw ilości 50 m3i Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w Rypiniew ilości40 m3.
 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
 • część nr 1 zamówienia – dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem doDomu Pomocy Społecznej „KOMBATANT”
  w Ugoszczu w ilości  50 m3;
 • część nr 2 zamówienia – dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem doZespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego
  w Rypinie – w ilości 40 m3.
 1. Wskazane w pkt 2 ilości mają charakter planowany. Faktyczna ilość zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilości dostarczanego oleju może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie do 20 % planowanych ilości. Powyższe wynikać będzie z warunków atmosferycznych, jakie będą panować w okresie obowiązywania umowy.
 2. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, o której mowa w punkcie 3, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.
 3. Dostarczany olej napędowy grzewczy przeznaczonego do celów opałowych, powinien spełniać wymogi normy PN – C – 96024: 2011, w szczególności:
 • wartość opałowa min. 42,6 [MJ/kg],
 • pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej max 0,3% [m/m],
 • pozostałość po spopieleniu max 0,01 % [m/m],
 • zawartość siarki max 0,10 % [m/m],
 • zawartość wody max 200 [Mg/kg],
 • gęstość w temperaturze 15° C max 0,860 [g/ml],
 • barwa czerwona.
 1. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:
 • dostawa oleju napędowego grzewczego będą miały charakter dostaw sukcesywnych realizowanych stosownie do potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu;
 • wymagany termin realizacji poszczególnych dostaw: wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, jednak nie może być on dłuższy niż 3 dni robocze od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia;
 • dostaw następować będą w godzinach pracy jednostek organizacyjnych powiatu -od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
  w godzinach 7 00 – 15 00;
 • wielkość jednorazowego tankowania – min. 4 m3
 • przy każdej dostawie Wykonawca przedłoży świadectwo jakości oleju napędowego grzewczego lub równoważny dokument wystawiony przez producenta lub jednostkę upoważnioną do badań oleju.
 1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 2. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
  • -olej opałowy.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowychna wybrane częścizamówienia, tj. na:
 • część nr 1 zamówienia – dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT”
  w Ugoszczu  w ilości  50 m3;
 • część nr 2 zamówienia – dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego
  w Rypinie – w ilości 40 m3.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które zamówienia może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego
  • Zamawiający Powiat Rypiński
  • Tryb zamówienia publicznego przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 31.12.2018
  • Data składania ofert 08.01.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 08.01.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu - sekretaria, Ugoszcz 30, 87-522 Ostrowite
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian