Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego

Zgodnie z Uchwałą Nr 131/2019 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2019 roku Dom Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT” w Ugoszczu został wyznaczony przez Powiat Rypiński jako jednostka właściwa do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawy w 2020 r. artykułów żywnościowych do stołówek, w imieniu i na rzecz niżej wymienionych jednostek powiatu:

 • Zespół Szkół nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej ul. Dworcowa 11;
 • Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu im. Ziemi Dobrzyńskiej;
 • Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu,
 • Dom Dziecka w Rypinie im. Janusza Korczaka ul. Mławska 54

– zwanych dalej jednostkami organizacyjnymi powiatu.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówek następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego:
 • Zespół Szkół nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej ul. Dworcowa 11;
 • Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu im. Ziemi Dobrzyńskiej;
 • Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu;
 • Dom Dziecka w Rypinie im. Janusza Korczaka ul. Mławska 54.
 1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Zamówienia częściowe składane będą telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną realizację dostawy, w ilościach i asortymencie według zapotrzebowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu. W okresie ferii oraz wakacji szkolnych Zamawiający zastrzega sobie możliwość mniejszych dostaw artykułów żywnościowych.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt artykuły żywnościowe stanowiące przedmiot zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń mieszczących się w:
 • Zespole Szkół nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej ul. Dworcowa 11, 87 -500 Rypin;
 • Zespole Szkół nr 4 w Nadrożu im. Ziemi Dobrzyńskiej, 87 -500 Rypin;
 • Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu, 87 -522 Ostrowite;
 • Domu Dziecka w Rypinie im. Janusza Korczaka ul. Mławska 54, 87 -500 Rypin.
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia z zachowaniem następujących wymagań:
 • dostarczane artykuły żywnościowe muszą:
 1. być dopuszczone do sprzedaży, nie wskazywać oznak nieświeżości lub zepsucia, być bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w pierwszym gatunku, świeże, o dobrym smaku, o odpowiednim okresie przydatności do spożycia dla danego artykułu,
 2. być dostarczane w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta, które będą posiadać nadrukowaną informacje o nazwie artykułu (składzie), informacje w sprawie producenta (nazwie), terminem przydatności do spożycia oraz gramaturze/ pojemność; opakowania muszą posiadać zabezpieczenia stosowane przez producenta;
 3. spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach,
 4. posiadać właściwe atesty, certyfikaty,
 5. w przypadku roślin okopowych (marchew, pietruszka, seler, burak itd.) artykuły muszą być czyste, bez ziemi, piachu i brudu;
 6. ze względu na zamawianie niektórych artykułów w sztukach, przyjmuje się, że waga wynosi nie mniej niż:
 • sałata zielona 1 szt. – 0,20 kg,
 • koper świeży 1 wiązka – 0,10 kg,
 • natka pietruszki 1 wiązka – 0,10 kg,
 • szczypior 1 wiązka – 0,10 kg;
 • dowóz artykułów do miejsc dostawy musi być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu artykułów żywnościowych, w tym mrożonek w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi, przy użyciu pojemników oraz opakowańposiadających atesty PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktuz żywnością;
 • dostawa powinna być realizowana zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” -dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej osób bezpośrednio realizujących dostawę artykułów żywnościowych, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu.
 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
 • część nr 1 zamówienia pn. „Pakiet 1– Mięso i wyroby wędliniarskie”;
 • część nr 2 zamówienia pn.: „Pakiet 2- Drób”;
 • część nr 3 zamówienia pn.: „Pakiet 3- Warzywa i owoce”;
 • część nr 4 zamówienia pn.: „Pakiet 4- Ziemniaki”;
 • część nr 5 zamówienia pn.: „Pakiet 5- Nabiał”;
 • część nr 6 zamówienia pn.: „Pakiet 6- Różne artykuły spożywcze”;
 • część nr 7 zamówienia pn.: „Pakiet 7- Mrożonki”;
 • część nr 8 zamówienia pn.: „Pakiet 8- Ryby”;
 • część nr 9 zamówienia pn.: „Pakiet 9- Pieczywo”;
 • część nr 10 zamówienia pn.: „Pakiet 10- Jaja”;
 • część nr 11 zamówienia pn.: „Pakiet 11- Ciasta”.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
 • liczba części zamówienia – jedenaście (11) – Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną(e) część(ci) zamówienia wymienione w ust. 5;
 • każda z części zamówienia będzie badana i oceniana odrębnie – zamówienie w danej części zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę najwyżej ocenioną dla tej części, według przyjętych kryteriów oceny ofert;
 • Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na dowolnie wybraną(e) przez siebie część(ci) zamówienia; jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na wybraną(e) przez siebie część(ci) zamówienia, wszystkie złożone przez niego oferty na te części zamówienia zostaną odrzucone;
 • nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy (artykuły) w ramach danej części zamówienia – niedopuszczalne jest dzielenie ustalonych części zamówienia na mniejsze części; oferty na wykonanie niekompletnej części zamówienia podlegają odrzuceniu;
 • Zamawiający nie wprowadza ograniczeń, co do liczby części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy.
 1. Szczegółoweinformacje o asortymencie i ilościach artykułów żywnościowych zawarte są
  w załącznikach  nr 1A- 1K do SIWZ, które jednocześnie stanowią formularze cenowe.
 2. Ilości poszczególnych artykułów żywnościowych podane w załącznikach nr 1A- 1K do SIWZ są wielkościami szacunkowymi (przewidywanymi) obejmującymi okres 12 miesięcy (od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.).Zamawiający przy ich określaniu opierał się na ilościach zakupionych artykułów w latach poprzednich. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych ilości z przyczyn od niego niezależnych np.: zmiana liczby dożywianych osób, dodatkowe dni wolne, itp.
 3. Użyte w SIWZ (złącznikach do SIWZ) nazwy własne artykułów żywnościowych mają na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wskazane
  z nazwy artykuły żywnościowenależy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów asortymentowych, zdrowotnych i jakościowych, również w zakresie wielkości opakowań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych artykułów żywnościowych, nie gorszej jakości niż opisane w załącznikach nr  1A – 1K.  Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Zaoferowane artykuły równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co artykuł określony przez Zamawiającego. Gramatura oferowanego artykułu równoważnego nie może być niższa niż gramatura artykułu  wymaganego  przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4do SIWZ.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 8. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy Pzp.
 9. Określenie przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Kod główny:                   15.00.00.00-8 – Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Kody dodatkowe:           15.10.00.00-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

03.20.00.00-3 – Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

15.50.00.00-3 – Produkty mleczarskie

15.60.00.00-4 – Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15.80.00.00-6 – Różne produkty spożywcze

15.87.00.00-7 – Przyprawy i przyprawy korzenne

15.40.00.00-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15.22.00.00-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

03.14.25.00-3 – Jaja

  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego
  • Zamawiający Powiat Rypiński
  • Tryb zamówienia publicznego przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 29.11.2019
  • Data składania ofert 09.12.2019
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 09.12.2019
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu, Ugoszcz 30, 87-522 Ostrowite - sekretariat
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian